اخبار برگزیده

تجليل ازكاركنان شهرداري خاروانادرروزجهاني كارگر

 تجليل ازكاركنان شهرداري خاروانا درروزجهاني كارگر  

طي نشستي صميمي باحضور بخشدار محترم خاروانا واعضاي محترم شوراي اسلامي شهرخاروانا درمحل شهرداري ازكارگران زحمتكش وپرسنل اداري وخدماتي درروز جهاني كارگر تجليل گرديد. 

درابتداشهردار خاروانا آقاي نقدي زاده ضمن عرض خير مقدم و تبريك روزكارگربه همكاران ارجمند، ازحضور صميمي بخشدار خاروانا آقاي مهندس عبدالهي ورئيس واعضاي محترم شوراي اسلامي شهردرشهرداري قدرداني وتشكر نموده واين تشريف فرمايي را مايه دلگرمي پرسنل شهرداري براي خدمات بيشتر به شهروندان يادكردند. 

 آقاي عبدالهي بخشدارخاروانااززحمات پرسنل شهرداري به لحاظ انجام خدمات عمراني وشهري خصوصا برفروبي بموقع  قدرداني نموده وروزجهاني كار و كارگر را به كليه كاركنان وپرسنل شهرداري تبريك گفتند. درادامه مهندس عبدالهي از مراسمات وآئين هاي ملي ومذهبي شهر خاروانا علي الخصوص ماه محرم به نيكي يادنموده وآن را نمونه بارز وحدت وهمدلي مردم شهرخاروانانام بردند. 

رئيس شوراي اسلامي شهر آقاي رشتبر روز كارگر را تبريك گفته واززحمات پرسنل خدمات شهري واداري تشكر وقدرداني نموده وساير اعضاي شوراي اسلامي شهر به نوبه خود ازكارگران زحمتكش شهرداري تشكر نمودند.  

درپايان با تقديم هديه از كارگران عزيز تجليل به عمل آمد. 


تجليل ازكاركنان شهرداري خاروانادرروزجهاني كارگر

تجليل ازكاركنان شهرداري خاروانادرروزجهاني كارگر

تجليل ازكاركنان شهرداري خاروانادرروزجهاني كارگر

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها